Voor elke gemeente
BuurSchap een interessante woonvorm

De BuurSchap is win-win voor elke gemeente. Woningen in een BuurSchap leveren veel winst op. Winst voor de bewoners van de BuurSchap, maar ook voor de gemeente die een BuurSchap binnen haar gemeentegrenzen heeft. Die winst zit op de eerste plaats in de bijzondere aard van de woonvorm de BuurSchap. Daarin zit namelijk het buurschap besloten. In de zin van goed nabuurschap waaraan de bewoners daadwerkelijk samen vormgeven.

Voor elke gemeente
BuurSchap, het woonhof van vroeger in een moderne jas

BuurSchap, het woonhof van vroeger in een moderne jas

Bewoners van een BuurSchap creëren het woonhof van vroeger, maar dan in een moderne jas. In dat moderne woonhof staat goed nabuurschap voorop. Niet alleen om dat zelf te beleven, maar ook om dat zelf actief te realiseren. Het goede nabuurschap zit daardoor ingebakken in de BuurWoning (de woningen), het BuurHof (de openbare ruimte) en het BuurAtelier (gemeenschappelijke ruimte) van een BuurSchap. 

Meerwaarde van een BuurSchap voor gemeenten

Zo gaan de BuurSchap en het buurschap hand in hand. Daarmee onderscheiden woningen in de BuurSchap zich per definitie van woningen elders. Hierdoor ontstaat een meerwaarde die deze woonvorm ook bijzonder aantrekkelijk maakt voor gemeenten. Die meerwaarde kent een harde en een zachte kant.

Harde kant

 • toekomstbestendig wonen

 • een hoger niveau van veiligheid

 • aandacht voor duurzaamheid en circulair bouwen

 • minder bouwmassa

 • duurzame mobiliteit

 • collectief beheer en delen van goederen

 • collectief delen van energie, warmte en water

 • bewoners beheren zelf de openbare ruimte en ontzorgen de gemeente

 • aandacht voor biodiversiteit in de openbare ruimte

 • betaalbaarheid van wonen:
  sociaal en middensegment

 • zorgneutraal

Zachte kant

 • een sterke sociale cohesie

 • een hoger gevoel van veiligheid

 • meer welzijn

 • mantelzorg organiseert zich als vanzelfsprekend

 • minder eenzaamheid

 • een groter saamhorigheidsgevoel

 • een goed functionerende participatiesamenleving

 • meer burgerzin door bewust samenleven

 • een actieve gemeenschap

 • een vitale en gezonde gemeenschap doordat een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd

 • een positieve invloed op de omgeving

Waarom wij voor het buurschap kozen?

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om. Bram

<p>Zo gaan de BuurSchap en het buurschap hand in hand. Daarmee onderscheiden woningen in de BuurSchap zich per definitie van woningen elders. Hierdoor ontstaat een meerwaarde die deze woonvorm ook bijzonder aantrekkelijk maakt voor gemeenten. Die meerwaarde kent een harde en een zachte kant.</p>
Beter een goede buur

Beter een goede buur

De harde kant van de meerwaarde van een BuurSchap wordt gerealiseerd door de wijze van ontwikkeling, ontwerp en inrichting van de openbare ruimte. En door de organisatie van het beheer en onderhoud ervan. Ook de ontwikkeling en de exploitatie van het gezamenlijke gebouw, het BuurAtelier,  maakt deel uit van de harde kant van de meerwaarde van een BuurSchap.

Natuurlijk geldt dit ook voor de ontwikkeling en inrichting van de BuurWoning met de gemeenschappelijke ruimte. De zachte kant van die meerwaarde wordt gerealiseerd door het daadwerkelijk invulling geven aan ‘beter een goede buur’. Dat laatste gebeurt op twee manieren.

Ten eerste door toekomstige bewoners van een BuurSchap in het proces van oriëntatie en ontwikkelen van een BuurSchap de ruimte te geven om met elkaar buren in de BuurSchap te worden. In het bijzonder door elkaar als buren in een BuurWoning te kiezen. Ten tweede doordat alle toekomstige bewoners al een principiële keus maken voor de woonvorm ‘BuurSchap’. Daardoor is er al op voorhand een verbondenheid met andere BuurSchap-bewoners want er is overeenkomst in denken en doen.

Architectuur en openbare ruimte

‘Beter een goede buur’ wordt in een BuurSchap vertaald naar de architectuur van de woningen en naar de landschappelijke en stedenbouwkundige invulling. Daarbij heeft de openbare ruimte, de BuurHof, bij de ontwikkeling van het ontwerp twee essentiële vertrekpunten:

De inrichting van de openbare ruimte in een BuurSchap dient positief en enthousiasmerend bij te dragen aan het groeten en ontmoeten van de medebewoners van de BuurSchap en van de bewoners van aangrenzende buurten.
De inrichting van de openbare ruimte dient uit te nodigen om er alleen of samen actief bezig te zijn. 

​Belangrijk is ook de positieve invloed op de omgeving. Die wordt mede gerealiseerd doordat een BuurSchap een open karakter heeft. Een BuurSchap is namelijk ook toegankelijk is voor omwonenden om er bewoners van de BuurSchap te ontmoeten en er samen actief bezig te zijn. Dat kan in de buitenruimte, maar ook in de gemeenschappelijke activiteitenruimte, het BuurAtelier, dat zich in de BuurSchap bevindt. De organisatie van activiteiten in dat BuurAtelier ligt bij het bewonersplatform.

De ontwikkeling van een BuurSchap

Bezien vanuit een klassiek vastgoedproject is de totstandkoming van een BuurSchap te kenmerken als een integrale gebiedsontwikkeling van ca. 1 tot 2 ha in een SPO (semi CPO) proces. Duurzaamheid en biodiversiteit zijn daarbij belangrijke pijlers. De ‘stenen’ zijn volledig afgestemd op de bewoners en het samen delen van openbare ruimten. Dat vergt minder bouwmassa en draagt op dit punt bij aan duurzaamheid. De projectaanpak in combinatie met de genoemde pijlers levert een vitale leefomgeving op. Die omgeving heeft een significante meerwaarde voor de bewoners en de buren van de BuurSchap.

De inbreng van de toekomstige bewoners

De toekomstige bewoners spelen een grote rol bij de totstandkoming van de BuurSchap. Zij zijn vanaf het begin nadrukkelijk betrokken bij het proces van planontwikkeling, realisatie en exploitatie (beheer en onderhoud). Hierin is niet de TCO (total cost of ownership) maar de TVO (total value of ownership) richtinggevend. De toekomstige bewoners worden bij hun rol ondersteund door de professionals van BuurSchap.nu. Bij het uiteindelijke beheer en onderhoud van de BuurSchap ligt de regie voor wat betreft de BuurHof en het BuurAtelier volledig bij het BuurPlatform. Op dit vlak wordt de gemeente voor zeer lange tijd ontzorgd.

BuurSchap, de nieuwe woonvorm voor nu en later!

De BuurSchap is voor een brede groep mensen toegankelijk, van de starter tot en met de 70-plusser. Voor elke doelgroep heeft deze woonvorm aantrekkelijke kenmerken en iedereen is welkom. De diversiteit in  bewoners draagt bij aan een dynamische en stimulerende woonomgeving. In een BuurSchap wonen, is voor een grote groep betaalbaar en kan variëren van sociale huur en koop tot en met middenklasse huur en koop. Bij voorkeur gaat een BuurCoöperatie voorzien in de verhuur van de huurwoningen en het BuurAtelier. Deze woonvorm geeft handen en voeten aan een participatiesamenleving. In de BuurSchap worden nabuurschap, mantelzorg, invulling van een gezonde leefstijl en minder sociale eenzaamheid daadwerkelijk door de bewoners ingevuld. De nieuwe woonvorm van BuurSchap.nu, met een sociaal en vitaal ingesteld buurschap, vormt een inclusieve woongemeenschap. Hierin vindt 'langer zelfstandig wonen' van nature een weg.

Is de BuurSchap een kans voor uw gemeente?

Zijn er aantrekkelijke raakvlakken met uw gemeente?

Wacht niet langer en neem nu contact met ons op.

We gaan graag met u in gesprek om te verkennen waar elkaars kansen liggen.

ja, neem contact met mij op